KHANYISILE khanyizozo

Born: Johannesburg on 15 October 1990

Passed away: Johannesburg on 25 August 2015

Aged: 24 years

Funeral Date: 05 September 2015


The Story

Inkonzo kakhanyisile yokugcina
Ukuvulwa kwenkonzo :
Umculo
Ozosipha izwi:
Umculo
Ozokhulumela abakwa Hadebe:
Umculo
Ozokhulumela abakwa lamula:
Umculo
Ozokhulumela ibandla:
Umculo
Ozokhulumela abangani: Samkelisiwe Kunene
Umculo
Ozokhulumela omamkhelwe:
Umculo
Ozokhulumela intsha :
Umulo

Ukhanyisile Hadebe ozwalo uVirginia Hadebe Kanye noShedrack Lamula ,wazalelwa egoli ngezi15 October 1990 wakhulela , ekhabonina ukhuliswe ugogo ekhaya nabazala bakhe, waqala amabanga akhe aphansi esyacathula LP,wanyukela eThaka primary,wandlulela endlelanhle secondary, waphothula,eLangazela high school.wase ehamba eya egoli lapho ukugula kumqale khona,ushiye umama wakhe no baba wakhe ,usisi,obhuti bakhe.

(hamba kahle Bhungane ukulwile ukulwa okuhle) sohlala sikukhumbula namahlaya akho

Izwi esikuphelezela ngalo
Isambulo7 vers13

Elinye lamalunga lase liphendula,lithi kimi laba abambethe izingubo ezimhlophe Bangobani ,bavelaphi na?
14 ngase ngithi kulo nkosi yami nguwe owaziyo. Lase lithi kimi yibo laba abaphuma osizini olukhulu bablanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu
15 ngalokho ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikankulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe,nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakumisa ithabanakeni phezu kwakhe
16 kabasayi kulamba , kabasayi koma, kabasoze bahlatshwa yilanga nakushisa kuni ,
17 ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila nonkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo.
Light a Candle

Upload Photos

Share a photo on the memorial with or without a message.

Browse


Upload music file

Upload a music file with or without your message on the memorial.

Browse


Share a music video link

Share a music video link with or without your message from Youtube, Dailymotion or Vimeo.

Share a video from the web

Share a video link with or without your message from Youtube, Dailymotion or Vimeo.

Loading...
Loading...